Мапа станаўлення Беларусі

Месцазнаходжанне Беларусі ў цэнтры Еўропы па-рознаму ўплывала
на лёс краіны. З аднаго боку, прыносіла добрыя знешнеэканамічныя сувязі,
а з іншага — прыцягвала войны і разбурэнні. Мы стварылі мапу
станаўлення сучаснай Беларусі, каб нагадаць аб неверагоднай
гісторыі нашай краіны.

Старажытныя княствы

 • Утварэнне Полацкага княства
 • Першыя звесткі пра Тураўскае княства
 • Утварэнне Полацкай епархіі
 • Заснаванне Тураўскай епархіі
 • Бітва на Нямізе
 • Перамога палачанаў над войскамі Ўладзіміра Манамаха
 • Жыццё і дзейнасць Еўфрасінні Полацкай
 • Жыццё і дзейнасць Кірылы Тураўскага
 • Незалежнасць Тураўскага княства
 • Утварэнне Новагародскага княства

Вялікае Княства Літоўскае

Міндоўг

1195–1263
 • Утварэнне ВКЛ са сталіцай у Новагародку
 • Разгром татараў каля Крутагор’я
 • Каранацыя Мiндоўга

  Старажытныя беларус­кiя княствы паступова ўваходзiлi ў склад новай дзяржавы пасля далучэння да Навагародка суседнiх земляў пад уладаю Мiн­доўга. Усе яны былi зацi­каўлены ва ўмацаваннi дзяржаўнай улады, што давала надзейную абарону ад ворагаў i магчымасць спакойна займацца земля­робствам, гандлем i рамёствамi.

 • Паход мангола-татараў на землі ВКЛ
 • Войска ВКЛ разбіла крыжакоў каля возера Дурбэ

Транята

Забiты ў 1264
 • Забойства Мiндоўга ў вынiку мiжусобнай барацьбы

Войшалк

1223–1267
 • Забойства Траняты. Да ўлады прыходзiць сын Мiндоўга — Войшалк
 • Войшалк далучыў да Наваградчыны і Літвы Дзяволта і Нальшаны

Шварн Данілавіч

1230-я–1270

Трайдзень

Памёр у 1282
 • Трайдзень далучыў Верхняе Панямонне, Жамойцію, дайнаўскія і яцвяжскія землі

Даўмонт

Памёр у 1285
 • Разгром войскамі ВКЛ мангола-татарскіх войскаў каля вёcкi Магільна

Будзікід

1240-я–1290

Будзівід

Памёр у 1295
 • Віцень падавіў паўстанне жамойцкіх феадалаў, якія хацелі заключыць саюз з крыжакамі

Віцень

Памёр у 1316
 • Герб «Пагоня» стаў гербам ВКЛ

  Пры Вiцені адбываецца пераадоленне часовага заняпаду Княства.

 • Віцень адбіў паход крыжакоў на Жамойцію і заключыў мірны дагавор з Рыгай
 • Дабраахвотнае далучэнне Полацкай зямлі на правах аўтаноміі
 • Перамога над нямецкімі рыцарамі пад Наваградкам
 • Далучэнне Берасцейскай зямлі

Гедымін

1275–1341
 • Падчас кiравання Геды­мiна амаль усе беларускiя землi ўвайшлi ў склад ВКЛ. Адначасова пача­лося запазычанне першых элементаў заходне­еўрапейскай культуры.

 • Далучэнне Пінска-Тураўскага княства
 • Далучэнне Віцебскай зямлі праз шлюб Альгерда, сына Гедыміна. Таксама далучана Тарапецкае княства
 • Перанос сталiцы ў Вiльню
 • Далучэнне Менскага княства да ВКЛ пасля смерці князя менскага Васіля. Таксама далучана Слуцкае княства
 • Перамога над рыцарамі Тэўтонскага ордэна на рацэ Акмяне
 • Далучэнне Галіцка-Валынскага княства

Яўнут

1308–1366

Альгерд

1295–1377
 • У часы кiравання Альгер­да беларускія землі занялі цэнтральнае месца ў дзяр­жаве, а тэрыторыя Вялі­кага Княства Літоўскага павялічылася больш чым у 2 разы. Дзяржаўнай мовай была беларуская.

 • Перамога над нямецкімі рыцарамі на рацэ Стрэве
 • На карысць Польшчы страчана частка Валыні
 • Частка Дарагічынскай зямлі перайшла да Мазавецкага княства
 • Вяртанне Заходняй Валыні
 • Далучэнне новых земляў, у тым ліку Бранскага і Ржэўскага княстваў
 • Далучэнне Амсціслаўскага княства
 • Пасля перамогі над татарскімі ханамі ў бітве каля Сініх Вод далучаны землі Кіеўшчыны, Чарнігава-Севершчыны, Валыні, Пераяслаўшчыны і Падолля
 • Замацаванне Заходняй Валыні за Польшчай. Вяртанне Дарагічынскай зямлі
 • Паходы на Маскву

Ягайла

1362–1434
 • Вяртанне Ржэўскага княства да Масквы

  У эпоху кіравання Ягайлы сярод падзей велічэзнай важнасці вылучаюцца хрышчэнне Літвы і Грун­вальдская бітва 1410 года, якая паклала канец экс­пансіі нямецкіх рыцараў.

Кейстут

1297–1382

Ягайла

1362–1434
 • Забойства Кейстута
 • Далучэнне Заходняга Падолля
 • Жамойція трапіла пад кантроль Тэўтонскага ордэна
 • Прымiрэнне Ягайлы i Вiтаўта
 • Крэўская унiя паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Польскім каралеўствам
 • Вiтаўт зноў парывае з Ягайлам i пачынае барацьбу за ўладу ў ВКЛ
 • Дарагічынская зямля зноў апынулася пад уладай Мазовіі

Вітаўт Кейстутавіч

Каля 1350–1430
 • Востраўскае пагадненне: Вітаўт становіцца Вялікім князем Літоўскім, прызнаючы залежнасць ад Ягайлы

  Падчас кiравання Вітаў­та Вялікае Княства Літоўскае дасягнула найбольшай магутнасці і памераў: ад Пскоўскай мяжы да Чорнага мора і ад Акі і Курска да Галі­цыі. ВКЛ ператварылася ў самую магутную дзяр­жаву Цэнтральнай i Усходняй Еўропы.

 • Далучэнне Смаленскага княства да ВКЛ
 • Далучэнне Дзікага Поля
 • Віленска-Радамская унія: Вітаўт афіцыйна абвяшчаецца пажыццёвым кіраўніком ВКЛ
 • Страта Смаленскіх зямель
 • Ягайла вярнуў Падолле да Польшчы
 • Рацёнжскі дагавор: Вітаўту пажыццёва перадавалася Заходняе Падолле
 • Вяртанне Смаленскіх зямель
 • Вяртанне Падляшша. Далучэнне новых зямель на ўсходзе паводле Ўгрскага дагавору
 • Перамога ў Грунвальдскай бітве
 • Гарадзельская унiя
 • Мельнскi дагавор: вяртанне Жамойцii да ВКЛ
 • Вярхоўскія княствы сталі васаламі ВКЛ

Свідрыгайла

Каля 1370–1452
 • Далучэнне Тулы паводле дагавора з разанскім князем Іванам Фёдаравічам

Жыгімонт Кейстутавіч

Каля 1365–1440
 • Грамадзянская вайна за ўладу ў ВКЛ паміж Жыгімонтам і Свідрыгайлам
 • Вяртанне Падолля да Польшчы. Страта Тулы

Казімір IV Ягелончык

1427–1492
 • Пасля забойства Жыгімонта Кейстутавіча ў Тракайскім замку вялікакняская Рада абрала 12-гадовага Казіміра Вялікім князём Літоўскім

  Тагачасная Беларусь мела сярод заходнееўрапейскiх падарожнiкаў назву «краiна замкаў». У той час былi ўзведзеныя магутныя замкi ў Нава­градку, Крэве, Лiдзе, Вi­цебску, Меднiках, Троках.

 • Казімір Ягелончык адначасова становiцца каралём Польшчы пад iмем Казiмiра IV
 • Прывілей Казіміра: пачатак запрыгоньвання сялянства
 • Выданне Судзебніка Казіміра Ягелончыка

  Вялiкае Княства Лiтоў­скае стала прыкладам дзяржавы, дзе мiрна су­iснавалi розныя народы i рэлiгii, што спрыяла высокаму ўздыму куль­туры. XVI — пачатак XVII ст. у гiсторыi краiны называюць «залатым векам».

Аляксандр Ягелончык

1461–1506
 • Першая вайна Масковіі з ВКЛ (па 1494)
 • Прывілей Аляксандра: абсалютная ўлада ў ВКЛ змянілася саслоўна-прадстаўнічай
 • Частка тэрыторыі далучана да княства Маскоўскага
 • Вайна Масковii з ВКЛ
 • Маскоўска-літоўская вайна скончваецца Благавешчанскім перамір’ем

Жыгімонт I Стары

1467–1548
 • Вечны мір
 • Перамога Канстанцiнам Астрожскiм маскавiтаў у бітве пад Оршай

  Аршанская бiтва стала адной з найбуйнейшых у Еўропе ў XVI ст. Усе захопленыя гарады былi вызвалены. Пачаў разваль­вацца скiраваны супраць ВКЛ таемны альянс Масковii i еўра­пейскiх дзяржаў.

 • Скарына выдае ў Празе першую друкаваную беларускую кнiгу
 • Заснаванне Скарынам Вiленскай друкарнi
 • Страта Смаленскіх зямель
 • Выданне паэмы Мікалая Гусоўскага «Песня пра зубра»
 • Далучэнне Дзікага Поля да Асманскай Імперыі
 • Першы Статут ВКЛ
 • Чарговае перамір’е з Масквой

Жыгімонт II Аўгуст

1520–1572
 • Сваiм вонкавым выглядам i арганiзацыяй жыцця беларускiя гарады нагад­валi гарады тагачаснай Еўропы. На ўсход ад Бела­русi, дзе яшчэ панавалi феадальныя парадкi, магдэбургскага права нiколi не iснавала. ВКЛ стала ўсходнiм фарпост­ам эпохi Адраджэння.

 • Лівонская вайна (па 1583)
 • Герцагства Курлянскае і Земгальскае перайшло пад пратэктарат ВКЛ
 • Сымон Будны распачаў кнігавыдавецкую дзейнасць у Нясвіжы
 • Войска Івана IV Жахлівага захапіла Полацк
 • У Бярэсцi выдадзена Радзівілаўская Біблія
 • Разгром маскоўскага войска на рацэ Вуле
 • Другi Статут ВКЛ. Задзвінскае княства афіцыйна ўключана ў склад ВКЛ пад назвай Інфлянцкае княства

Рэч
Паспалiтая

 • Зацверджана Люблінская унія — акт федэрацыйнага аб’яднання дзвюх дзяржаў, Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы, у Рэч Паспалітую Абодвух Народаў

Генрых III Валуа

1551–1589
 • Рэч Паспалiтая стала канфедэрацыяй Польшчы i ВКЛ, што не спынiла iснавання абедзьвух дзяржаў.

Стэфан Баторый

1533–1586
 • Заснавана Астрожская акадэмія
 • Заснаваны Віленскі універсітэт
 • Вызваленне Полацка
 • Васiль Цяпiнскi выдаў беларускi пераклад Евангелля
 • Ям-Запольскi мiр памiж Рэччу Паспалітай i Маскоўскай дзяржавай

Жыгімонт III Ваза

1566–1632
 • Трэцi Статут ВКЛ

  Трэцi Статут стаў най­больш перадавым i даска­налым зборам законаў у тагачаснай Еўропе. Статут заканадаўча сцвяржаў iдэю рэлiгiйнай талерантнасцi i баранiў правы ўсiх жыхароў незалежна ад вера­вызнання.

 • Берасцейская унiя праваслаўнай i каталiцкай цэрквау Рэчы Паспалітай
 • Вайна Рэчы Паспалітай са Швецыяй
 • Пачатак iнтэрвенцыi Рэчы Паспалітай у межы Рускага царства
 • Разгром шведскай армii пад Кірхгольмам
 • Войскі Рэчы Паспалітай занялі Маскву
 • Вызваленне Масквы ад армii Рэчы Паспалітай народным апалчэннем на чале з Мiнiным i Пажарскiм
 • Дзявулінскае перамір’е паміж Рускім царствам і Рэччу Паспалітай
 • Войска Рэчы Паспалітай разграміла турэцкую армію пад Хоцінам
 • Альтмаркскае перамір’е як вынік паражэння Рэчы Паспалітай ў вайне са Швецыяй

Уладзіслаў IV Ваза

1595–1648
 • Смаленская вайна памiж Рускім царствам i Рэччу Паспалітай (па 1634)
 • Палянаўскае замірэнне

Ян II Казімір Ваза

1609–1672
 • Казацка-сялянскае паўстанне (па 1651)
 • Лоеўская бітва паміж войскамі Януша Радзівіла і казацкім атрадам Крычэўскага
 • Трынаццацігадовая акупацыя земляў ВКЛ рускім войскам, у выніку якой Беларусь страціла палову насельніцтва

  Вайну 1654 года сучаснiкi называлi «крывавым патопам». Увогуле ўсё стагоддзе прайшло ў пастаянных войнах.

 • Першая Паўночная вайна памiж Швецыяй i Рэччу Паспалітай
 • Паводле Веляўска-Быдгашчскіх трактатаў Рэч Паспалітая адмаўляецца ад Усходняй Прусіі за ваенную падтрымку Брандэнбурга ў выпадку ваеннай пагрозы
 • Бітва пад Палонкай
 • Магiлёўскае паўстанне
 • Андросаўскае перамір’е паміж Рускім царствам і Рэччу Паспалітай

Міхал Карыбут-Вішнявецкі

1640–1673
 • Бучачскі мірны дагавор паміж Асманскай Імперыяй і Рэччу Паспалітай. Пачатак другой Польска-Турэцкай вайны

Ян III Сабескі

1629–1696
 • Пры Яне Сабескім Рэч Паспалітая зведала свой апошні ўздым.

 • Жураўненскi мiрны дагавор памiж Асманскай Iмперыяй i Рэччу Паспалітай
 • Пачатак вайны супраць Турцыi i Крымскага ханства. Скончылася перамогай Рэчы Паспалітай у 1699 годзе
 • Вечны мір

Аўгуст II Моцны

1670–1733
 • Карлавіцкі мір, па якому Рэч Паспалітая вярнула сабе амаль усе землі, страчаныя паводле Бучачскага міру
 • Паўночная вайна

  Аслабленная Рэч Паспа­лiтая ўсё больш нагадвала не хаўруснiка, а пры­датак царскай iмперыi. Пётр I дамогся скара­чэння войска дзяржавы, якое не павiнна было перавышаць 24 тысяч. Тым часам армii блiжэй­шых суседзяў былi ў дзе­сяткi раз большымi.

Станіслаў Ляшчынскі

1677–1766

Аўгуст II Моцны

1670–1733
 • Палтаўская бiтва
 • Салдаты Пятра I узарвалі Полацкі Сафійскі сабор

Станіслаў Ляшчынскі

1677–1766

Аўгуст III

1696–1763

Станіслаў II Аўгуст Панятоўскі

1732–1798
 • Перамога Суворавым войск гетмана вялікага літоўскага Агінскага

  У 1795 годзе, Станіслаў II Аўгуст Панятоўскі, кароль польскі і вялікі князь літоўскі, пад нацiс­кам адмовіўся ад трона на карысць расійскай імператрыцы Кацяры­ны II. Федэратыўная дзяржава Рэч Паспалітая і абедзве краіны ў яе складзе — Каралеўства Польскае і Вялікае кня­ства Літоўскае — спынілі сваё дзяржаўнае існаванне.

 • Першы падзел Рэчы Паспалітай
 • Прыняцце соймам Рэчы Паспалітай першай ў Еўропе Канстытуцыi
 • Другi падзел Рэчы Паспалітай
 • Паўстанне Тадэвуша Касцюшкi

Губернi ў складзе Расiйскай Iмперыi

 • Трэцi падзел Рэчы Паспалітай, у выніку якога землі сучаснай Беларусі канчаткова апынуліся ў складзе Расiйскай Імперыі
 • Вайна Расійскай Імперыі з Напалеонам
 • Узнiкненне таварыства фiламатаў

  Беларусь зрабiлася гар­матным мясам i буфернай дзяржавай для ваенных спраў. Вайна з Напалео­нам каштавала Беларусi кожным чацвёртым.

 • Стварэнне таварыства «Ваенныя сябры»
 • Шляхецкае паўстанне
 • Закрыццё Вiленскага унiверсытэта
 • Перавод навучання на расей­скую мову. Стварэнне неле­гальнага «Дэмакратычнага таварыства»
 • Скасаванне Берасцейскай унii
 • Скасаваны Статут ВКЛ. Для тэрыторыі, якая ўвайшла ў склад Расiйскай Імперыі, уведзена назва «Северо-Западный край»

  У беларускiх гарадоў адабралi старыя гербы i скасавалi магдэбургскае права.

 • Ян Баршчэўскi апублiкаваў першую частку зборнiка «Шляхцiц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях»
 • Забарона лацiнкi
 • Скасаванне прыгоннага права
 • Выданне нелегальнай «Мужыцкай праўды», першай газеты на беларускай мове
 • Паўстанне Кастуся Калiноўскага

  Паўстанне 1863 года было адным з нешматлi­кiх у гiсторыi XIX ста­годдзя прыкладаў, калi купка ўзброеных людзей, абараняючы сваю чала­вечную i нацыянальную годнасць, паўстала суп­раць велiзарнай iмперыi.

 • Пакаранне Калiноўскага смерцю ў Вiльнi. Забарона размаўляць на беларускай мове ў навучальных установах
 • Дунiн-Марцiнкевiч апублi­каваў «Пiнскую шляхту»
 • Пачаў выходзiць часопiс «Гоман»

  Ва ўмовах фактычнай забароны беларускамоў­нага друку да 1905 года, важнае месца ў развiццi новай беларускай лiтара­туры займалi бесцэнзур­ныя публiкацыi ў iншых краiнах.

 • Выйшла «Дудка беларуская»
  Францiшка Багушэвiча
 • Утварэнне першай беларускай палiтычнай партыi — «Грамады»
 • Курлоўскi расстрэл
 • Выйшлi першыя нумары «Нашай долi» i «Нашай нiвы»
 • Выданне «Кароткай гiсторыi Беларусi» Вацлавам Ластоўскiм
 • Пачатак Першай сусветнай вайны
 • Лютаўская рэвалюцыя: пераход улады да Часовага ўраду
 • Кастрычніцкая рэвалюцыя

  Да ўлады прыйшоў урад, большую частку якога складалі бальшавікі.

 • Мінскі Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў узяў уладу ў свае рукі. Стварэнне ВРК Заходняга фронту

Заходняя
вобласць

К. І. Ландэр

1883–1937
 • Абвяшчэнне Заходняй
  вобласцi РСФСР
 • Адкрыццё Першага Усебеларускага з’езда

  Часовае аб’яднанне з мэтай цэнтралізаваць кіраўніцтва мясцовымі Саветамі.

 • Бальшавiкi ўцяклi з Менска

Беларуская Народная Рэспубліка

Ян Серада

1879–1943
 • Першая Устаўная грамата БНР: Выканкам Рады Усебеларускага з’езда аб’явiў сябе ўладай на тэрыторыi Беларусi

  БНР не знайшла пад­трымкі шырокіх народ­ных мас. Яна была ство­рана ў вельмі неспрыяль­ных умовах і існавала пад акупацыйным рэжымам, які быў супраць нацыя­нальных імкненняў і органаў улады абвешчанай дзяржавы.

 • Брэсцкi мiр
 • Другая Устаўная грамата БНР: Беларусь аб’яўлена народнай рэспублiкай
 • Выданне «Беларускай граматыкі для школ» Браніслава Тарашкевіча
 • Трэцяя Устаўная грамата БНР: абвяшчэнне незалежнасцi

Язэп Лёсік

1883–1940

Савецкая Сацыяліс­тычная Рэспубліка Беларусь

Цішка Гартны

1887–1937
 • 6-ая Паўночна-Заходняя канферэнцыя РКП(б) прыняла рэзалюцыю пра абвяшчэнне самастойнай Савецкай Рэспублікі Беларусь

  Уздым нацыянальна-вызваленчага руху на Беларусі, абвяшчэнне БНР і дзейнасць яе кіру­ючых органаў падштурх­нулі бальшавіцкі ўрад да фармальнага прыз­нання права беларускага народа на самавызначэнне і нацыянальную дзяржаў­насць.

 • Часовы ўрад Беларусі апублікаваў Маніфест аб стварэнні ССРБ
 • Выключэнне Смаленскай, Магiлёўскай i Вiцебскай губернiй

А. Ф. Мяснікоў

1886–1925

Лiтбел

В. Міцкявічус-Капсукас

1879–1928
 • ЦК РКП(б) прыняў рашэнне
  аб стварэнні Літбел

  Лiтбел была ўтворана як буферная дзяржава памiж РСФСР i Польшчай, пра­iснавала некалькi месяцаў.

 • Амаль тры чвэрцi Лiтбела занялi польскiя войскi
 • Лiтбел скончыў сваё iснаванне

Беларуская Савецкая Сацыяліс­тычная Рэспубліка

Я. Б. Генкін

1896–1938
 • Другое абвяшчэнне БССР

  Летам 1920 на усходняй тэрыторыі Беларусі ўсталя­вана савецкая ўлада. 31 ліпеня 1920 г. на сходзе прадстаўнікоў Кампар­тыі Літвы і Беларусі, савецкіх і прафсаюзных аргані­зацый Мінска і Мінскай губерні пры­нята Дэклара­цыя аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай Сацыялістыч­най Рэспублікі Беларусь.

 • Утварэнне Сярэдняй Літвы на тэрыторыях Усходняй Літвы і Заходняй Беларусі з цэнтрам у Вільні

В. Г. Кнорын

1890–1938
 • Слуцкае паўстанне — найбуйнейшае ў 20-ым стагоддзі ўзброенае выступленне беларусаў за свабоду і незалежнасць
 • Рыжскi мiр
 • Заснаванне Беларускага дзяржаўнага універсітэта
 • Заснаванне Інстытута беларускай культуры
 • Тэрыторыя Сярэдняй Літвы ўключана ў склад Польшчы

В. А. Багуцкі

1884–1937
 • Перадача БССР 15 паветаў і асобных валасцей Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губерняў

А. М. Асаткін-Уладзімірскі

1885–1937

А. І. Крыніцкі

1894–1937

В. Г. Кнорын

1890–1938

Я. Б. Гамарнік

1894–1937
 • Пачатак масавай калектывізацыі

К. В. Гей

1896–1939

М. Ф. Гікала

1897–1938

В. Ф. Шаранговіч

1897–1938
 • У гэты час была пушчана ў ход версія аб тым, што ў Беларусі дзейнічае антысавецкае падполле, нацыянал-фашысцкая арганізацыя на чале з кіраўнікамі рэспублікі М. Гікала, А. Чарвяковым, М. Галадзедам. У выніку былі рэпрэсаваныя 99 першых сакратароў райкамаў КП(б)Б з 101 райкама, якія існавалі ў той час на тэрыторыі БССР.

Я. А. Якаўлеў

1896–1938

А. А. Волкаў

1890–1942
 • Больш за 100 літаратараў, культурных і гаспадарчых дзеячаў былі расстраляны ў Мінску

П. К. Панамарэнка

1902–1984
 • Пачатак Другой сусветнай вайны
 • Савецкія войскі ўступілі ў Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну
 • Вільня і Віленскае ваяводства далучаны да Літвы
 • Тэрыторыя Заходняй Беларусі
  далучана да БССР
 • Да Літоўскай ССР далучаны тры раёны Вілейскай і Беластоцкай абласцей
 • Пачатак Вялiкай Айчыннай вайны

  У выніку вайны былі спа­лены і зруйнаваны 209 гарадоў і раённых цэнтраў, 9 200 вёсак. Загінуў кожны трэці.

 • Пачатак аперацыі «Баграціён»
 • Вызваленне Мінска
 • Пераход да Польшчы Беластоцкай і часткі Брэсцкай абласцей
 • Скончылася Вялікая
  Айчынная вайна
 • Беларусь прымаецца ў склад заснавальнікаў ААН

М. І. Гусараў

1905–1985

М. С. Патолічаў

1908–1989
 • Уступленне ў ЮНЕСКА

  Хрушчоўская адліга. Адбылася некаторая дэмакратызацыя грамад­скага жыцця, былі рэабілі­таваны многія ахвяры рэпрэсій.

К. Т. Мазураў

1914–1989

П. М. Машэраў

1918–1980
 • Беларусь дасягнула даваеннага
  ўзроўню насельніцтва

Ц. Я. Кісялёў

1917–1983

М. М. Слюнькоў

Нар. 1929
 • З сярэдзіны 1980-х пачаў­ся працэс рэфарміравання палітычнай сістэмы, дэмакратызацыі грамад­ства, дзяржаўнага будаў­ніцтва; пачала складвац­ца шматпартыйнасць.

 • Чарнобыльская катастрофа

Я. Я. Сакалоў

Нар. 1926

А. А. Малафееў

Нар. 1933

М. І. Дземянцей

Нар. 1930
 • Беларуская мова абвяшчаецца адзінай дзяржаўнай мовай рэспублікі
 • Прымаецца Дэкларацыя
  аб дзяржаўным суверэнітэце БССР

Рэспубліка Беларусь

С. С. Шушкевіч

Нар. 1934
 • Адбываецца «Cесія незалежнасці»
 • Падпісаны Белавежскія пагадненні аб спыненні iснавання СССР i стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў
 • Уведзены беларускія рублі — «зайчыкі»

М. I. Грыб

Нар. 1938

А. Р. Лукашэнка

Нар. 1954
 • Праходзяць першыя прэзідэнцкія выбары
 • Адбываецца рэферэндум па пытаннях аб дзяржаўнай сімволіцы, мове, інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй і праве прэзідэнта распускаць Вярхоўны Савет
 • Рэферэндум аб унясенні змен у Канстытуцыю
 • Беларусь атрымала статус бяз’ядзернай дзяржавы
 • Уступіў ў сілу дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусi і Расіі
 • Беларуска Святлана Алексіевіч атрымала Нобелеўскую прэмію па літаратуры
Выйшаў постэр паводле праекту. Падрабязнасці