Mapa kształtowania się Białorusi

Położenie geograficzne Białorusi w centrum Europy w różnorodny sposób wpływało na losy kraju. Z jednej strony pozwoliło na nawiązanie dobrych międzynarodowych stosunków ekonomicznych, a z drugiej przyniosło wojny i zniszczenie. Stworzyliśmy Mapę kształtowania się współczesnej Białorusi, żeby przedstawić niewiarygodną historię naszego kraju.

Dawne księstwa

 • Powstanie Księstwa Połockiego
 • Pierwsze wzmianki o Księstwie Turowskim
 • Powstanie eparchii połockiej
 • Założenie eparchii turowskiej
 • Bitwa nad Niamihą
 • Zwycięstwo połocczan nad wojskami Włodziemirza II Monomacha
 • Życie i twórczość Eufrazyny Połockiej
 • Życie i działalność Cyryla Turowskiego
 • Uzyskanie niepodległości przez Księstwo Turowskie
 • Powstanie Księstwa Nowogródzkiego

Wielkie Księstwo Litewskie

Mindog

1195–1263
 • Powstanie WKL ze stolicą w Nowogródku
 • Rozgromienie tatarów pod Krutohoriem (obecnie Dzierżyńsk)
 • Koronacja Mindoga

  Po włączeniu do Nowogródka, będącego pod władzą Mindoga, sąsiednich ziem, starodawne księstwa białoruskie stopniowo stawały się częścią nowego państwa. Wszystkie były zainteresowane w umocnieniu władzy państwowej, która gwarantowała realną ochronę przed wrogami i możliwość zaangażowania się w uprawę roli, handel i rzemiosło.

 • Pochód tatarsko-mongolski na ziemie WKL
 • Wojska WKL rozbiły Krzyżaków koło jeziora Durben

Treniota

Zabity w 1264
 • Zabójstwo Mindoga w wyniku wojny domowej

Wojsiełk

1223–1267
 • Zabójstwo Trenioty. Władzę obejmuje syn Mindoga — Wojsiełk
 • Wojsiełk włączył w skład Nowogródczyzny i Litwy Dziawotlę i Nalszany

Szwarno Danyłowycz

1230-te–1270

Trojden

Zmarł w 1282
 • Trojden przyłączył w skład Górne Poniemonie, Żmudź i Jaćwież

Dowmunt

Zmarł w 1285
 • Wojska WKL rozbiły armię tatarsko-mongolską koło wioski Mogilno

Butygejd

1240-te–1290

Butywid

Zmarł w 1295
 • Witenes zdławił powstanie feudałów żmudzkich, którzy chcieli zawrzeć sojusz z krzyżakami

Witenes

Zmarł w 1316
 • Herb „Pogoń” stał się herbem WKL

  Podczas panowania Witenesa udaje się przezwyciężyć tymczasowe podupadnięcie księstwa.

 • Witenes przerwał pochód krzyżaków na Żmudź i zawarł porozumienie z Rygą
 • Dobrowolne przyłączenie się ziemi połockiej na prawach autonomii
 • Zwycięstwo nad niemieckim rycerstwem pod Nowogródkiem
 • Przyłączenie ziemi brzeskiej

Giedymin

1275–1341
 • Podczas panowania Giedymina prawie wszystkie ziemie białoruskie weszły w skład WKL. Jednocześnie rozpoczęto zapożyczanie pierwszych elementów kultury zachodniej.

 • Przyłączenie Księstwa Turowo-Pińskiego
 • Przyłączenie ziemi witebskiej poprzez ślub Olgierda, syna Giedymina. Przyłączenie również Księstwa Turowskiego
 • Przeniesienie stolicy do Wilna
 • Przyłączenie Księstwa Mińskiego do WKL po śmierci kniazia mińskiego Wasyla. Dołączono również Księstwo Słuckie
 • Zwycięstwo nad rycerzami zakonu krzyżackiego nad rzeką Akmianą
 • Przyłączenie Księstwa Halicko-Wołyńskiego

Jawnuta

1308–1366

Olgierd

1295–1377
 • Za panowania Olgierda ziemie białoruskie stanowiły centralny punkt w państwie, a terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego powiększyło się ponad dwukrotnie. Językiem urzędowym był białoruski.

 • Zwycięstwo nad niemieckim rycerstwem nad rzeką Strawą
 • Urata części Wołynia na rzecz Polski
 • Część ziemi drohiczyńskiej przeszła do Księstwa Mazowieckiego
 • Powtórne przyłączenie zachodniego Wołynia
 • Przyłączenie nowych ziem, w tym również Księstw Briańskiego i Rżewskiego
 • Przyłączenie Księstwa Amścisławskiego
 • Po zwycięstwie nad chanami tatarskimi w Bitwie nad Sinymi Wodami przyłączenie ziemi kijowskiej, czernihowo-siewierskiej, wołyńskiej, perejasławskiej i podolskiej
 • Umocnienie się polskiego panowania w zachodnim Wołyniu. Powrót ziemi drohiczyńskiej
 • Pochód na Moskwę

Władysław II Jagiełło

1362–1434
 • Powrót Księstwa Rżewskiego do Moskwy

  W epoce rządów Jagiełły wśród wydarzeń wielkiej wagi należy wymienić chrzest Litwy i Bitwę pod Grunwaldem 1410 roku, która położyła kres ekspansji niemieckiego rycerstwa.

Kiejstut

1297–1382

Władysław II Jagiełło

1362–1434
 • Zabójstwo Kiejstuta
 • Przyłączenie zachodniego Podola
 • Żmudź trafiła pod panowanie Zakonu Krzyżackiego
 • Rozejm pomiędzy Jagiełłą i Witoldem
 • Unia w Krewie pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim
 • Witold po raz kolejny zrywa rozejm z Jagiełłą i zaczyna walkę o władzę w WKL
 • Ziemia drohiczyńska znów trafiła pod panowanie Księstwa Mazowieckiego

Witold Kiejstutowicz

Około 1350–1430
 • Ugoda w Ostrowie: Witold mianuje się Wielkim Księciem Litewskim zależnym od Jagiełły.

  Panowanie Witolda Wielkiego WKL było okresem największej świetności oraz największego terytorium: od granicy w Pskowie do Morza Czarnego oraz od Oki i Kurska do Galicji. Księstwo stało się najpotężniejszym państwem Europy Środkowej i Wschodniej.

 • Przyłączenie Księstwa Smoleńskiego do WKL
 • Przyłączenie Dzikich Pól
 • Unia wileńsko-radomska: Witold oficjalnie ogłasza się dożywotnim władcą WKL.
 • Strata ziem smoleńskich
 • Jagiełło ponownie przyłączył Podole do Polski
 • Pokój w Raciążu: Witoldowi przyznano dożywotnio zachodnie Podole
 • Ponowne przyłączenie ziem smoleńskich
 • Powrót Podlasia. Przyłączenie nowych ziem na wschodzie według postanowień Pokoju nad Ugrą
 • Zwycięstwo w Bitwie pod Grunwaldem
 • Unia grodzieńska
 • Pokój mełneński: powrót Żmudzi do WKL
 • Księstwa Wierchowskie zostały wasalami WKL

Świdrygiełło

Około 1370–1452
 • Przyłączenie Tuły na podstawie porozumienia z księciem razańskim Iwanem Fiodorowiczem

Zygmunt Kiejstutowicz

Około 1365–1440
 • Wojna domowa o władzę w WKL pomiędzy Zygmuntem a Świdrygiełłą.
 • Zwrócenie Podola Polsce. Utrata Tuły

Kazimierz IV Jagiellończyk

1427–1492
 • Po zabójstwie Zygmunta Kiejstutowicza na Zamku w Trokach wielkoksiążęca Rada wybrała 12-letniego Kazimierza na Wielkiego Księcia Litewskiego

  Ówczesna Białoruś nazywana była przez podróżników zachodnioeuropejskich „krainą zamków”. W tym czasie powstały potężne zamki w Nowogródku, Krewie, Lidzie, Witebsku, Miednikach Królewskich i Trokach.

 • Kazimierz Jagiellończyk zostaje jednocześnie Królem Polski i przybiera imię Kazimierz IV
 • Przywilej Kazimierza: początek upańszyźnienia chłopstwa
 • Wydanie Statutu Kazimierza IV Jagiellończyka

  Wielkie Księstwo Litewskie stało się przykładem państwa, w którym pokojowo współistniały różne narody i religie, co sprzyjało wysokiemu poziomowi kultury. Historię kraju od XVI do początku XVII w. nazywa się „złotym wiekiem”.

Aleksander Jagiellończyk

1461–1506
 • Pierwsza wojna Moskwy z WKL (do 1494)
 • Przywilej Aleksandra: władza absolutna w WKL zostaje zamieniona na przedstawicielstwo stanowe.
 • Część terytorium przyłączona do Księstwa Mazowieckiego
 • Wojna Moskwy z WKL
 • Wojna litewsko-moskiewska kończy się rozejmem błahowiszczenskim

Zygmunt I Stary

1467–1548
 • Pokój wieczysty
 • Zwycięstwo Konstantyna Ostrogskiego w Bitwie pod Orszą

  Bitwa pod Orszą stała się jedną z największych w Europie w XVI w. Wszystkie przejęte miasta zostały wyzwolone. Zaczął się rozpadać potajemny sojusz Moskwy i państw europejskich skierowany przeciwko WKL.

 • Skaryna wydaje w Pradze pierwszą drukowaną książkę po białorusku
 • Założenie przez Skarynę drukarni wileńskiej
 • Utrata ziemi smoleńskiej
 • Wydanie poematu Mikoły Husowskiego „Pieśń o żubrze”
 • Przyłączenie Dzikiego Pola do Imperium Osmańskiego
 • Pierwszy Statut WKL
 • Kolejny rozejm z Moskwą

Zygmunt II August

1520–1572
 • Wyglądem zewnętrznym i ładem życia miasta białoruskie przypominały miasta współczesnej Europy. Na wschód od Białorusi, gdzie panowały jeszcze stosunki feudalne, prawo magdeburskie nigdy nie funkcjonowało. WKL stało się wschodnią szpicą Odrodzenia.

 • Wojna inflancka (do 1583)
 • Księstwo Kurlandii i Semigalii przeszło pod protektorat WKL
 • Szymon Budny rozpoczął działalność wydawniczą w Nieświeży
 • Wojsko Iwana IV Groźnego zajęło Połock
 • W Brześciu została wydana Bibliab brzeska (Biblia Radziwiłłowska).
 • Rozgromienie wojsk moskiewskich na rzece Ule
 • Drugi Statut WKL. Księstwo Zadźwińskie oficjalnie zostało włączone w skład WKL pod nazwą Księstwo Inflanckie

Rzeczpospolita Obojga Narodów

 • Zatwierdzenie unii lubelskiej — aktu federacyjnego połączenia dwóch państw, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Królestwa Polskiego, w Rzeczpospolitą Obojga Narodów

Henryk III Walezy

1551–1589
 • Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie stały się państwem konfederacyjnym — Rzeczpospolitą Obojga Narodów, co nie spowodowało zaprzestania istnienia obydwu krajów.

Stefan Batory

1533–1586
 • Założenie Akademii Ostrogskiej
 • Założenie Uniwersytetu Wileńskiego
 • Wyzwolenie Połocka
 • Wasyl Ciapiński wydał Ewangelię w języku białoruskim
 • Rozejm w Jamowie Zapolskim pomiędzy Rzeczpospolitą i Carstwem Rosyjskim

Zygmunt III Waza

1566–1632
 • Trzeci Statut WKL

  Trzeci Statut Litewski stał się najbardziej postępowym i najdoskonalszym zbiorem przepisów we współczesnej Europie. Statut prawnie zatwierdzał ideę tolerancji religijnej i chronił prawa wszystkich mieszkańców niezależnie od wiary.

 • Unia brzeska łącząca w Rzeczpospolitej kościoły prawosławny i katolicki
 • Wojna Rzeczpospolitej ze Szwecją
 • Początek wyprawy Rzeczpospolitej na Carstwo Rosyjskie
 • Rozgromienie armii szwedzkiej pod Kircholmem
 • Wojska Rzeczpospolitej zajęły Moskwę
 • Wyzwolenie Moskwy z rąk Rzeczpospolitej przez armię powstańczą na czele z Mininem i Pażarskim
 • Rozejm w Dywilinie pomiędzy Carstwem Rosyjskim i Rzeczpospolitą
 • Wojska Rzeczpospolitej rozgromiły armię turecką pod Chocimiem
 • Rozejm w Altmarku jako efekt porażki Rzeczpospolitej w wojnie ze Szwecją

Władysław IV Waza

1595–1648
 • Wojna smoleńska pomiędzy Carstwem Rosyjskim a Rzeczpospolitą (do 1634)
 • Pokój w Polanowie

Jan II Kazimierz Waza

1609–1672
 • Powstanie Chmielnickiego (do 1651)
 • Bitwa pod Łojowem pomiędzy wojskami Janusza Radziwiłła a kozackim oddziałem Krzeczowskiego
 • Trzynastoletnia okupacja ziem WKL przez wojska moskiewskie, w wyniku której Białoruś straciła połowę populacji

  Wojnę 1654 roku współcześni nazwali „krwawym potopem”. Generalnie całe stulecie upłynęło pod znakiem ciągłych wojen.

 • Pierwsza wojna północna pomiędzy Szwecją a Rzeczpospolitą
 • Według traktatów welawsko-bydgoskich Rzeczpospolita zrzeka się Prus Wschodnich w zamian za wsparcie wojenne Brandenburgii w sytuacji zagrożenia
 • Bitwa pod Połonką
 • Powstanie mohylewskie
 • Rozejm Andruszowski pomiędzy Carstwem Rosyjskim i Rzeczpospolitą

Michał Korybut-Wiśniowiecki

1640–1673
 • Pokój w Buczaczu pomiędzy Imperium Osmańskim i Rzeczpospolitą. Początek drugiej wojny polsko-tureckiej

Jan III Sobieski

1629–1696
 • Podczas panowania Jana III Sobieskiego Rzeczpospolita Obojga Narodów przeżywa okres ostatnich wzlotów.

 • Rozejm w Żurawnie pomiędzy Imperium Osmańskim i Rzeczpospolitą
 • Początek wojny z Turcją i Chanatem Krymskim. Zakończyła się zwycięstwem Rzeczpospolitej w 1699
 • Pokój wieczysty

August II Mocny

1670–1733
 • Pokój w Karłowicach, zgodnie z którym Rzeczpospolita odzyskała niemal wszystkie ziemie stracone po pokoju w Buczaczu
 • Wojna Północna

  Osłabiona Rzeczpospolita Obojga Narodów coraz bardziej przypominała nie sojusznika, a peryferię imperium carskiego. Piotrowi I udało się osiągnąć ograniczenie armii Rzeczpospolitej do 24 tysięcy. W tym samym czasie armie najbliższych sąsiadów były dziesięciokrotnie wyższe.

Stanisław I Leszczyński

1677–1766

August II Mocny

1670–1733
 • Bitwa pod Połtawą
 • Żołnierze Piotra I wysadzili Sobór św. Zofii w Połocku

Stanisław I Leszczyński

1677–1766

August III

1696–1763

Stanisław II August Poniatowski

1732–1798
 • Zwycięstwo Suworowa nad wojskami hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Ogińskiego

  W 1795 r., Stanisław II August, król Polski i wielki książę litewski, pod naciskiem abdykował z tronu na rzecz rosyjskiej cesrzowej Katarzyny II. Państwo federacyjne, Rzeczpospolita Obojga Narodów, oraz dwa kraje, które wchodziły w jego skład — Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie — przestały istnieć jako państwa.

 • Pierwszy podział Rzeczpospolitej
 • Przyjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej pierwszej konstytucji w Europie
 • Drugi podział Rzeczpospolitej
 • Powstanie Tadeusza Kościuszki

Gubernie w składzie Imperium Rosyjskiego

 • Trzeci podział Rzeczpospolitej, w wyniku którego ziemie współczesnej Białorusi ostatecznie znalazły się w składzie Imperium Rosyjskiego
 • Wojna Imperium Rosyjskiego z Napoleonem
 • Powstanie Towarzystwa Filomatycznego

  Białoruś stała się mięsem armatnim i państwem buforowym do toczenia wojen. Wojna z Napoleonem kosztowała Białoruś czwartą część populacji.

 • Powstanie Towarzystwa „Przyjaciele wojskowi”
 • Powstanie listopadowe
 • Zamknięcie Uniwersytetu Wileńskiego
 • Zmiana języka nauczania na rosyjski. Powstanie nielegalnego „Towarzystwa Demokratycznego”
 • Anulowanie postanowień unii brzeskiej
 • Anulowano postanowienia Statutu WKL. Terytorium, które weszło w skład Imperium Rosyjskiego nazwano „Krainą Północno-Zachodnią”

  Miastom białoruskim odebrano stare herby i zlikwidowano prawo magdeburskie.

 • Jan Barszczewski opublikował pierwszą część zbioru „Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w opowiadaniach fantastycznych”
 • Zakaz używania łacińskiej wersji alfabetu białoruskiego
 • Zniesienie pańszczyzny
 • Wydanie nielegalnej „Mużyckiej praudy” (Chłopskiej prawdy), pierwszej gazety w języku białoruskim
 • Powstanie Konstantego Kalinowskiego

  Powstanie 1863 r. (styczniowe) było jednym z niewielu przykładów w historii XIX wieku, kiedy garstka uzbrojonych ludzi, broniąc swojego człowieczeństwa i godności narodowej, powstała przeciwko ogromnemu imperium.

 • Stracenie Kalinowskiego w Wilnie. Zakaz używania języka białoruskiego w placówkach edukacyjnych
 • Dunin-Marcinkiewicz opublikował „Pińską szlachtę”
 • Zaczęło wychodzić czasopismo „Homan”

  W warunkach faktycznego zakazu druku w języku białoruskim do 1905 roku ważne miejsce w rozwoju nowej literatury białoruskiej zajęły nieocenzurowane publikacje w innych krajach.

 • Wyszła „Dudka białoruska” Franciszka Bahuszewicza
 • Zawiązanie pierwszej białoruskiej partii politycznej — „Hramady” (Gromady)
 • Rozstrzelania Kurlowskiego
 • Wyszedł pierwszy numer „Naszej Doli” i „Naszej Niwy”
 • Wydanie przez Wacława Lastouskiego „Krótkiej historii Białorusi”
 • Wybuch I Wojny Światowej
 • Rewolucja lutowa: przejście władzy do Rządu Tymczasowego
 • Rewolucja październikowa

  Do władzy doszedł rząd, którego większość stanowili bolszewicy.

 • Mińska Rada Delegatów Robotniczych i Wojskowych przejęła władzę w swoje ręce. Powołanie Komitetu Wojenno-Rewolucyjnego Frontu Zachodniego

Obwód zachodni

Karl Landers

1883–1937
 • Proklamacja Zachodniego Obwodu RSFRR
 • Otwarcie I Zjazdu Wszechbiałoruskiego

  Czasowe zjednoczenie w celu scentralizowania kierownictwa rad lokalnych.

 • Bolszewicy uciekli z Mińska

Białoruska Republika Ludowa

Jan Sierada

1879–1943
 • Pierwsza Odezwa Ustawodawcza BLR: Komitet Wykonawczy Rady Zjazdu Wszechbiałoruskiego ogłosił się władzą na terytorium Białorusi

  BLR nie znalazła poparcia szerokich mas społecznych. Powstała w bardzo niesprzyjających warunkach i funkcjonowała w reżimie okupacyjnym, który sprzeciwiał się dążeniom narodowym i organom władzy proklamowanego państwa.

 • Pokój brzeski
 • Druga Odezwa Ustawodawcza BLR: Białoruś została ustanowiona republiką ludową
 • Wydanie „Białoruskiej gramatyki dla szkół” Bronisława Taraszkiewicza
 • Trzecia Odezwa Ustawodawcza BLR: ogłoszenie niepodległości

Jazep Losik

1883–1940

Socjalistyczna Radziecka Republika Białorusi

Ciszka Hartny

1887–1937
 • 6-а Północno-Zachodnia konferencja KPR(b) przyjęła rezolucję o ogłoszeniu samodzielności Radzieckiej Republiki Białoruskiej

  Rozwój ruchu narodowo-wyzwoleńczego na Białorusi, proklamowanie BLR i działalność jej organów kierowniczych skłoniły władze bolszewickie do formalnego uznania prawa narodu białoruskiego do samostanowienia i posiadania własnej państwowości.

 • Tymczasowy Rząd Białorusi opublikował Manifest o utworzeniu BSRR
 • Wyłączenie guberni Smoleńskiej, Mohylewskiej i Witebskiej

A. F. Miasnikow

1886–1925

Litbieł

W. Mickevičius-Kapsukas

1879–1928
 • KC KPR(b) przyjął decyzję o powołaniu Litbiełu

  Litbieł zostało utworzone jako państwo buforowe pomiędzy RFSRR a Polską. Funcjonowało kilka miesięcy.

 • Niemal trzy czwarte terytorium Litbiełu zostało zajęte przez Wojsko Polskie
 • Litbieł zakończył swoje istnienie

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka

J. B. Gienkin

1896–1938
 • Powtórne proklamowanie BSRR

  Latem 1920 r. na wschodnim terytorium Białorusi została umocowana władza radziecka. 31 lipca 1920 r. na zjeździe przedstawicieli Komunistycznej Partii Litwy i Białorusi oraz organizacji związkowych i radzieckich z Mińska i guberni mińskiej przyjęto Deklarację Niepodległości Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

 • Utworzenie Litwy Środkowej na terytorium Wschodniej Litwy i Zachodniej Białorusi ze stolicą w Wilnie

W. G. Knorinsz

1890–1938

W. A. Bogucki

1884–1937
 • Przekazanie BSSR 15u powiatów i oddzielnych obwodów z guberni witebskiej, homelskiej i smoleńskiej

A. M. Asatkin-Władimirski

1885–1937

A. I. Krynicki

1894–1937

W. G. Knorinsz

1890–1938

J. B. Gamarnik

1894–1937
 • Początek masowej kolektywizacji

K. W. Gej

1896–1939

M. F. Gikało

1897–1938

W. F. Szaranhowicz

1897–1938
 • W tym czasie rozpowiadano wersję o tym, że na Białorusi funkcjonuje podziemie antyradzieckie, organizacja narodowo-faszystowska na czele z kierownikiem republiki N. Gikało, A. Czarwiakowem, M. Haładziedem. W efekcie, było poddanych represjom 99 pierwszych sekretarzy Komitetów Rejonowych KPB(b) ze 101, które wówczas funkcjonowały na terytorium BSRR.

J. A. Jakowlew

1896–1938

A. A. Wolkau

1890–1942

P. K. Ponomarienko

1902–1984
 • Wybuch II wojny światowej
 • Wojska radzieckie weszły do Zachodniej Białorusi i Ukrainy
 • Wilno i województwo wileńskie zostało dołączone do Litwy
 • Terytorium Zachodniej Białorusi zostało dołączone do BSRR
 • Do Litewskiej SRR dołączono trzy rejony województw wileńskiego i białostockiego
 • Wybuch Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

  W wyniku wojny było spalonych i zrujnowanych 209 miast i centrów rejonowych oraz 9200 wsi. Zginęła trzecia część ludności.

 • Początek operacji „Bagration”
 • Wyzwolenie Mińska
 • Do Polski przeszedł obwód białostocki i część brzeskiego
 • Zakończyła się Wielka Wojna Ojczyźniana
 • Białoruś zostaje przyjęta w skład państw założycielskich ONZ

M. I. Husarau

1905–1985

M. S. Patoliczew

1908–1989
 • Wstąpienie do UNESCO

  Chruszczowska odwilż. Odbyła się częściowa demokratyzacja życia społecznego oraz rehabilitacja niektórych ofiar represji.

K. T. Mazurow

1914–1989

P. M. Maszerau

1918–1980
 • Białoruś osiągnęła przedwojenny stan populacji

C. J. Kisialou

1917–1983

M. M. Sluńkou

Ur. 1929
 • Od połowy lat 80. rozpoczął sie proces reformowania systemu politycznego, demokratyzacji społeczeństwa i procesów państwowotwórczych; zaczęło się kształtowanie systemu wielopartyjnego.

 • Katastrofa czarnobylska

J. J. Sakalou

Ur. 1926
 • Założenie Komitetu Organizacyjnego Białoruskiego Frontu Ludowego
 • Rozpędzenie masowych demonstracji poświęconych pamięci ofiar stalinizmu („Dziady—88”)

A. A. Małafiejeu

Ur. 1933

M. I. Dziemianciej

Ur. 1930
 • Język białoruski zostaje ogłoszony jako jedyny język urzędowy Republiki
 • Przyjęto Deklarację o suwerenności państwowej BSRR

Republika Białorusi

S. S. Szuszkiewicz

Ur. 1934
 • Odbyła się „Sesja niepodległości” Rady Najwyższej Białorusi
 • Herbem państwowym została „Pogoń”, a flaga została zmieniona na biało-czerwono-białą

  Pod koniec XX w. Białoruś zdobyła swoją niezależność i stała się suwerennym państwem. W ciągu ostatnich dziesięcioleci Białorusini nie tylko zachowali i odnowili dziedzictwo przodków oraz historię kraju, ale włożyli mnóstwo starań w celu jego rozwoju.

 • Podpisano porozumienie białowieskie o likwidacji ZSRR i powstaniu Wspólnoty Niepodległych Państw
 • Wprowadzono białoruskiego rubla — „zajczyki” („zajączki”)
 • Kuropaty — miejsce zbiorowego grobu ludzi rozstrzelanych przez NKWD — zostały wpisane na listę zabytków historyczno-kulturowych

M. I. Hryb

Ur. 1938

A. R. Łukaszenka

Ur. 1954
 • Odbywają się pierwsze wybory prezydenckie
 • Zostaje przeprowadzone referendum w kwestiach symboli państwowych, języka, integracji z Federacją Rosyjską oraz prawa prezydenta do rozwiązania Rady Najwyższej
 • Referendum o wprowadzeniu zmian w Konstytucji
 • Białoruś otrzymała status państwa wolnego od broni jądrowej
 • Nabrało mocy porozumienie o utworzeniu Związku Białorusi i Rosji
 • Referendum w kwestii nieograniczonej kadencyjności
 • Białorusinka Swiatłana Alieksijewicz odebrała literacką Nagrodę Nobla

Przy Mapie pracowali

Pomysł i grafika
Jauhien
Szpilieuski
Front-end
Hanna
Szyrajewa
Teksty
Maciek
Wilczyński
Tłumaczenie na j. polski
Wiktar
Jakunin
Zarządzanie
Ważne porady
Obejrzeć jeszcze raz?